Introduction
AKI Academy of Art & Design  

2021 / Voorwoord

De keuze voor een studie aan de kunstacademie is enerzijds eenvoudig en anderzijds ook best lastig. De eenvoud zit ‘m in de noodzaak: als je eenmaal voelt dat je op de kunstacademie thuishoort, dan heb je geen andere keuze dan hieraan gehoor te geven. Het lastige zit ergens anders. In de jaren op de academie moet je namelijk de ruimte in jezelf zien in te vullen die je wel al voelt, maar die je nog niet kent.

Dit is een proces van vallen en opstaan, van vreugde en twijfel en natuurlijk van heel hard werken. En nu – aan het einde van deze prachtige maar ook soms angstaanjagende tocht – vraag je je misschien af of dit voelen en kennen bij elkaar zijn gekomen. En temeer omdat de laatste anderhalf jaar van dit proces zich in een buitengewoon vreemde pandemische claustrofobie heeft voltrokken, is het moment van het openbaren van je werk aan de buitenwereld wellicht nog nooit zo spannend geweest als nu.

En dan komt plots het besef dat die buitenwereld misschien nog wel veel meer twijfels heeft dan dat je zelf ooit gehad hebt. Je ziet dat je werk staat, dat jij staat en sterker nog: juist in dit ongekend vreemde en paradigma verschuivende moment in de geschiedenis sta je daar, zeker en sterk, naast het werk waar je met recht trots op kunt zijn. Je kijkt naar de buitenwereld en weet dat er maar weinig dingen zijn die meer zekerheid bieden dan je eigen kracht van het samenbrengen van voelen en kennen. De AKI lichting 2021 presenteert zich hier, daar zijn wij ongelooflijk trots op, zeker en sterk, op een moment dat de wereld dat meer nodig heeft dan lang tevoren.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

2021 / Preface

The choice of study at the art academy is easy on the one hand and quite difficult on the other. The simplicity is in the necessity: once you feel that you belong in art school, you have no choice but to comply. The hard part is somewhere else. In the years at the academy you have to fill in the space in yourself that you already feel but that you do not yet know.

This is a process of trial and error, of joy and doubt and of course of very hard work. And now – at the end of this wonderful but also sometimes terrifying journey – you may wonder if this feeling and knowing have come together. Especially because the last year and a half of this process has taken place in an extraordinarily odd pandemic claustrophobia, the moment of revealing your work to the outside world has perhaps never been more exciting than now.

And then suddenly comes the awareness that the outside world may have even more doubts than you yourself have ever had. You see that your work stands, that you stand, and what is more: it is precisely in this unprecedentedly strange and paradigm-shifting moment in history that you stand there, confident and strong, beside the work you can rightly be proud of. You look at the outside world and know that there are few things more certain than your own power of bringing feeling and knowing together. The AKI class of 2021 presents itself here, which we are incredibly proud of, confident and strong, at a time when the world needs it more than ever.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

 

2020 / Voorwoord

Afstuderen in het midden van een zich ontwikkelend werelddrama is geen kleine prestatie. De wereld zat op slot, fysiek en mentaal, en daarin kwam je dan ineens terecht met je eigen proces, met je eigen vragen en verlangens. Nooit tevoren was je zo op jezelf aangewezen en je moest een weg vinden om je eigen vragen te beantwoorden. Dat de eindexamenlichting 2020 hierin heel goed in is geslaagd is dan ook een grote verdienste. Waar meestal pas na het eindexamen dit proces van zelfredzaamheid begint, was deze groep hier voor de examens al op aangewezen. Hoe vreemd het dan ook mag klinken, dit is ook het bewijs dat ze er klaar voor zijn geweest, nog voor het zo ver had moeten zijn.

Belangrijker nog is dat het werk niet reactief is op de situatie zelf: de autonomie van de maker heeft zich in het werk verankerd en dit zal nog van grote waarde blijven, lang nadat de bijzondere omstandigheden verdwenen zijn. De kennis, kunde en inzichten in het werk tonen een relevantie die de waan van vandaag overstijgt. Dat is een gave van de kunstenaars en ontwerpers die hier zorgvuldig aan gebouwd hebben, die hun passies en urgenties hebben ingezet om de om zich een plaats in het domein te verschaffen, juist op een moment dat ‘de wereld’ de andere kant op keek. Hier zijn we zeer trots op en zin dan ook vol vertrouwen dat we nog (veel) meer van hen gaan zien.

Met enige vertraging ligt er een trotse presentatie voor u met het werk van de afgestudeerden 2020.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

2020 / Preface

Graduating in the middle of an unfolding global drama is no mean feat. The world was locked up, physically and mentally, and then suddenly you found yourself in it with your own process, with your own questions and desires. Never before have you been so self-reliant and you had to find a way to answer your own questions. It is therefore a great achievement that the final exam class of 2020 has succeeded very well in this. While this process of self-sufficiency usually only starts after the final exam, this group was already dependent on it before the exams. As strange as it may sound, this is also proof that they were ready before they should have been.

More importantly, the work is not reactive to the situation itself: the autonomy of the maker has embedded itself in the work and this will remain of great value long after the special circumstances have disappeared. The knowledge, skills and insights in the work show a relevance that transcends today’s illusions. This is a gift of the artists and designers who have carefully built it, who have used their passions and urgencies to carve out a place for themselves in the domain, just at a time when ‘the world’ was looking the other way. We are very proud of this and confident that we will see (much) more of them.

After some delay, the work of the 2020 graduates is now proudly presented to you.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

Introduction
AKI Academy of Art & Design  

2021 / Voorwoord

De keuze voor een studie aan de kunstacademie is enerzijds eenvoudig en anderzijds ook best lastig. De eenvoud zit ‘m in de noodzaak: als je eenmaal voelt dat je op de kunstacademie thuishoort, dan heb je geen andere keuze dan hieraan gehoor te geven. Het lastige zit ergens anders. In de jaren op de academie moet je namelijk de ruimte in jezelf zien in te vullen die je wel al voelt, maar die je nog niet kent.

Dit is een proces van vallen en opstaan, van vreugde en twijfel en natuurlijk van heel hard werken. En nu – aan het einde van deze prachtige maar ook soms angstaanjagende tocht – vraag je je misschien af of dit voelen en kennen bij elkaar zijn gekomen. En temeer omdat de laatste anderhalf jaar van dit proces zich in een buitengewoon vreemde pandemische claustrofobie heeft voltrokken, is het moment van het openbaren van je werk aan de buitenwereld wellicht nog nooit zo spannend geweest als nu.

En dan komt plots het besef dat die buitenwereld misschien nog wel veel meer twijfels heeft dan dat je zelf ooit gehad hebt. Je ziet dat je werk staat, dat jij staat en sterker nog: juist in dit ongekend vreemde en paradigma verschuivende moment in de geschiedenis sta je daar, zeker en sterk, naast het werk waar je met recht trots op kunt zijn. Je kijkt naar de buitenwereld en weet dat er maar weinig dingen zijn die meer zekerheid bieden dan je eigen kracht van het samenbrengen van voelen en kennen. De AKI lichting 2021 presenteert zich hier, daar zijn wij ongelooflijk trots op, zeker en sterk, op een moment dat de wereld dat meer nodig heeft dan lang tevoren.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

2021 / Preface

The choice of study at the art academy is easy on the one hand and quite difficult on the other. The simplicity is in the necessity: once you feel that you belong in art school, you have no choice but to comply. The hard part is somewhere else. In the years at the academy you have to fill in the space in yourself that you already feel but that you do not yet know.

This is a process of trial and error, of joy and doubt and of course of very hard work. And now – at the end of this wonderful but also sometimes terrifying journey – you may wonder if this feeling and knowing have come together. Especially because the last year and a half of this process has taken place in an extraordinarily odd pandemic claustrophobia, the moment of revealing your work to the outside world has perhaps never been more exciting than now.

And then suddenly comes the awareness that the outside world may have even more doubts than you yourself have ever had. You see that your work stands, that you stand, and what is more: it is precisely in this unprecedentedly strange and paradigm-shifting moment in history that you stand there, confident and strong, beside the work you can rightly be proud of. You look at the outside world and know that there are few things more certain than your own power of bringing feeling and knowing together. The AKI class of 2021 presents itself here, which we are incredibly proud of, confident and strong, at a time when the world needs it more than ever.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

Introduction
AKI Academy of Art & Design  

2020 / Voorwoord

Afstuderen in het midden van een zich ontwikkelend werelddrama is geen kleine prestatie. De wereld zat op slot, fysiek en mentaal, en daarin kwam je dan ineens terecht met je eigen proces, met je eigen vragen en verlangens. Nooit tevoren was je zo op jezelf aangewezen en je moest een weg vinden om je eigen vragen te beantwoorden. Dat de eindexamenlichting 2020 hierin heel goed in is geslaagd is dan ook een grote verdienste. Waar meestal pas na het eindexamen dit proces van zelfredzaamheid begint, was deze groep hier voor de examens al op aangewezen. Hoe vreemd het dan ook mag klinken, dit is ook het bewijs dat ze er klaar voor zijn geweest, nog voor het zo ver had moeten zijn.

Belangrijker nog is dat het werk niet reactief is op de situatie zelf: de autonomie van de maker heeft zich in het werk verankerd en dit zal nog van grote waarde blijven, lang nadat de bijzondere omstandigheden verdwenen zijn. De kennis, kunde en inzichten in het werk tonen een relevantie die de waan van vandaag overstijgt. Dat is een gave van de kunstenaars en ontwerpers die hier zorgvuldig aan gebouwd hebben, die hun passies en urgenties hebben ingezet om de om zich een plaats in het domein te verschaffen, juist op een moment dat ‘de wereld’ de andere kant op keek. Hier zijn we zeer trots op en zin dan ook vol vertrouwen dat we nog (veel) meer van hen gaan zien.

Met enige vertraging ligt er een trotse presentatie voor u met het werk van de afgestudeerden 2020.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts

2020 / Preface

Graduating in the middle of an unfolding global drama is no mean feat. The world was locked up, physically and mentally, and then suddenly you found yourself in it with your own process, with your own questions and desires. Never before have you been so self-reliant and you had to find a way to answer your own questions. It is therefore a great achievement that the final exam class of 2020 has succeeded very well in this. While this process of self-sufficiency usually only starts after the final exam, this group was already dependent on it before the exams. As strange as it may sound, this is also proof that they were ready before they should have been.

More importantly, the work is not reactive to the situation itself: the autonomy of the maker has embedded itself in the work and this will remain of great value long after the special circumstances have disappeared. The knowledge, skills and insights in the work show a relevance that transcends today’s illusions. This is a gift of the artists and designers who have carefully built it, who have used their passions and urgencies to carve out a place for themselves in the domain, just at a time when ‘the world’ was looking the other way. We are very proud of this and confident that we will see (much) more of them.

After some delay, the work of the 2020 graduates is now proudly presented to you.

Dr. Marc Boumeester
AKI Academy of Art and Design
ArtEZ University of the Arts